— Algemene voorwaarden —

De grote en
de kleine letters

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Van Kneus BV gevestigd te Venlo, Nederland alsmede haar rechtsopvolgers en gelieerde ondernemingen, hierna te noemen ‘Van Kneus BV’, hebben de volgende Algemene Verkoopvoorwaarden vastgesteld:

Artikel 1 Definities
1. Wederpartij: alle (rechts) personen waarmee een overeenkomst wordt gesloten Van Kneus BV, of waarop Van Kneus BV een speciale aanbieding doet en / of geeft een offerte, evenals hun vertegenwoordiger (s), gevolmachtigde (n),
rechtsopvolger (s) en erfgenamen;

2. Overeenkomst: alle overeenkomsten die tussen Van Kneus BV en de wederpartij en alle wijzigingen of aanvullingen daarop alsmede alle (wettelijke) handelingen verricht ter voorbereiding en ter uitvoering van een dergelijke overeenkomst;

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en speciale aanbiedingen van Van Kneus BV en alle gesloten Overeenkomsten en door Van Kneus BV aanvaarde bestellingen. De algemene voorwaarden van Verkoop geldt daarmee voor alle (rechts) handelingen (inclusief nalatigheden) van Van Kneus BV en haar relevante andere partij.

2. Overeenkomsten als bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten verkoopovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten, consignatieovereenkomsten, raamovereenkomsten en
gerelateerde overeenkomsten.

3. Voor de uitvoering van het bepaalde in de overeenkomst geeft de wederpartij
Van Kneus BV toestemming om gebruik te maken van derden die niet de medewerkers van Van Kneus BV. De algemene verkoopvoorwaarden gelden ook voor rechtshandelingen die door deze derden worden verricht in verband met de nakoming van verplichtingen waaraan Van Kneus BV onderworpen is de overeenkomst.

4. Afwijkingen van en / of aanvullingen op enige bepaling in deze algemene voorwaarden
en Verkoopvoorwaarden zijn voor Van Kneus BV alleen bindend als deze Afwijkingen en / of aanvullingen zijn uitdrukkelijk tussen Van overeengekomen Kneus BV en de wederpartij, zonder voorbehoud en schriftelijk. Eventuele afwijkingen en / of overeengekomen aanvullingen gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.

5. In het geval en voor zover bij aanvaarding van een offerte of aanbieding of bij het aangaan een overeenkomst verwijst de wederpartij naar andere algemene voorwaarden dan de Algemene Verkoopvoorwaarden van Van Kneus BV met het oog op toepassing van deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst, overige algemeen voorwaarden dan deze Algemene Verkoopvoorwaarden alleen van toepassing op de Overeenkomst indien Van Kneus BV dergelijke algemene voorwaarden heeft aanvaard voorwaarden zonder voorbehoud en schriftelijk.

6. In het geval dat na tussenkomst van een gerechtelijke autoriteit, elk bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden lijkt te zijn nietig, dan komt alleen de betreffende bepaling te vervallen. Alle andere bepalingen blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen
1. Alle door Van Kneus BV gesloten overeenkomsten worden geacht te zijn gesloten gerealiseerd op het vestigingsadres van Van Kneus BV, namelijk Venlo, beide met met betrekking tot de implementatie en de betaling van de overeenkomst.

2. Alle bedragen genoemd in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen zijn vermeld in Euro’s, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bovendien, alle genoemde bedragen zijn exclusief transportkosten en omzetbelasting, tenzij de partijen zijn schriftelijk anders overeengekomen.

3. Alle aanbiedingen van Van Kneus BV zijn vrijblijvend.

4. Van Kneus BV behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

5. Van Kneus BV is niet gehouden een aanbieding en / of overeenkomst voor een opgegeven prijs indien deze prijs is gebaseerd op een druk- en / of schrijffout.

Artikel 4 Overeenkomst

1. In het geval dat een offerte een vrijblijvend aanbod bevat is dat wel zo aanvaard door een derde partij (de wederpartij), zal Van Kneus BV hebben het recht om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst te herroepen een dergelijke acceptatie.

2. De wederpartij ontvangt een schriftelijke orderbevestiging of een schriftelijke bevestiging vastlegging van de Overeenkomst van Van Kneus BV. Dit schriftelijke record kan bestaan uit de factuur en / of inkooporder.

3. Indien partijen na de totstandkoming van de overeenkomst nadere en / of aanvullende afspraken of wijzigingen, deze zijn alleen bindend indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook in dit geval is de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en / of inkooporder.

Artikel 5 Annulering van de overeenkomst

1. Annulering door de wederpartij van de overeenkomst is alleen mogelijk indien dit schriftelijk geschiedt voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst. Met verschuldigd naleving van het hierna bepaalde, in geval van annulering, allen door Van Kneus BV gemaakte voorbereidingskosten komen voor rekening van de andere partij te allen tijde.

2. In het geval dat de overeenkomst wordt opgezegd binnen 72 uur voor het tijdstip van overeengekomen levering, naast de voorbereidingskosten, zal de wederpartij een vergoeding verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs. Als de overeenkomst wordt geannuleerd later dan 24 uur voor het moment van levering is de wederpartij het volledige bedrag verschuldigd overeengekomen prijs.

3. In het geval dat de overeenkomst wordt opgezegd, ongeacht de datum waarop de annulering plaatsvindt, is de wederpartij verplicht de kosten te vergoeden dat Van Kneus BV derden moet betalen die voortvloeien uit en verband houden met de geannuleerde overeenkomst.

Artikel 6 Levering

1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen dit hebben gedaan uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Vertragingen in de levering zullen, voor zover redelijkerwijs, de wederpartij niet opleveren het recht om de Overeenkomst te ontbinden of op enige schadevergoeding.

3. Behoudens andersluidende mededeling van de wederpartij, het geleverde door Van Kneus BV dient te voldoen aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen zowel qua aantal en gewicht en in termen van eisen voorgeschreven door publiek en publiek wet. Partijen komen ter zake uitdrukkelijk een vermoeden van bewijs overeen.

4. Levering geschiedt aan de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen schriftelijk dienaangaande. Het moment van levering is het moment waarop de goederen worden afgeleverd bij de klant.

5. Indien partijen zijn overeengekomen dat Van Kneus BV de zaken zal opslaan het is te leveren voor de wederpartij, hetzij in zijn eigen opslagruimte, hetzij in die van een derde partij, zullen de goederen worden overhandigd op het moment van opslag.

6. Alvorens te voldoen aan de verplichtingen die op haar rusten uit de Overeenkomst, zal Van Kneus BV is gerechtigd voldoende zekerheid jegens de ander te verlangen nakoming door de partij van haar betalingsverplichtingen.

7. In het geval de wederpartij alsnog een betalingsverplichting heeft van Van Kneus BV enig bedrag, zeker als de door Van Kneus BV verzonden facturen nog geheel of gedeeltelijk zijn opeisbaar, is Van Kneus BV gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten tot de wederpartij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 7 Aanvaarding en klachten

1. Direct na levering van de door Van Kneus BV overeengekomen zaken, ze moeten worden geïnspecteerd en geverifieerd door de andere partij. De inspectie en verificatie moet worden uitgevoerd in aanwezigheid van de chauffeur. De tegenpartij dient na te gaan of de geleverde zaken voldoen aan het gestelde in de Overeenkomst, namelijk:

a. of de juiste zaken zijn geleverd;

 b. of de geleverde zaken voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en overeengekomen met betrekking tot, of met andere woorden, de eisen die kunnen zijn gemaakt in verband met normaal gebruik en / of commerciële doeleinden;

 c. of de geleverde zaken voldoen aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen in termen van hoeveelheid (aantal, aantal, gewicht). Als een verschil wordt vastgesteld door de wederpartij die minder dan 10% bedraagt, is de wederpartij verplicht deze volledig te accepteren de geleverde zaken, zulks tegen een evenredige vermindering van de overeengekomen prijs.

Van Kneus BV accepteert geen claims later dan 24 uur na aankomst.

2. Indien levering geschiedt af magazijn, dient de wederpartij te inspecteren de zaken geleverd in de verkoopruimte van Van Kneus BV.

3. Eventuele gebreken en bezwaren die geen verband houden met de omstandigheden genoemd in lid 1 van dit artikel onder c dient te worden gemeld aan Van Kneus BV schriftelijk onmiddellijk na de vaststelling, maar binnen acht uur van levering uiterlijk. Indien Van Kneus BV geen klacht heeft ontvangen onmiddellijk na levering worden de goederen geacht te zijn geleverd conform hetgeen is bepaald in de Overeenkomst en zonder gebreken.

4. Eventuele klachten zo spoedig mogelijk na vaststelling betreffende gebreken die niet direct zichtbaar zijn, dienen te worden gemeld schriftelijk aan Van Kneus BV om Van Kneus BV in staat te stellen onderzoek te doen de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse. De andere partij moet inschakelen Van Kneus BV controleert of de klachten van de wederpartij terecht zijn. In het geval dat Van Kneus BV geen schriftelijke klacht heeft ontvangen van de wederpartij binnen acht uur na aflevering het gebrek en / of de storing zal verhelpen niet geacht aanwezig te zijn op het moment van levering, maar partijen gaat ervan uit dat dit gebrek en / of dit gebrek is ontstaan ​​na levering.

5. Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd in het geval de zaken door Van Kneus BV voor de wederpartij geleverde worden geleverd aan een derde. De wederpartij kan dus nimmer tegen Van Kneus BV aanvoeren dat zij dit niet had gedaan de geleverde goederen heeft geïnspecteerd met het oog op het feit dat deze zijn opgeslagen een derde partij elders.

6. De wederpartij is gehouden de zaken überhaupt als een voorzichtig schuldenaar en bezitter te houden keer.

Artikel 8 Betaling

1. Tenzij van de betreffende regeling is afgeweken, dient de wederpartij de overeengekomen prijs betalen na ontvangst van de factuur met betrekking tot de levering zonder een vermindering of vordering tot schadevergoeding binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Verrekening door de wederpartij van de door Van Kneus BV gefactureerde bedragen een tegenvordering van de wederpartij of opschorting van betaling door de wederpartij in verband met een tegenvordering is niet toegestaan, tenzij Van Kneus BV heeft uitdrukkelijk erkend verplicht te zijn tot betaling van het tegenvordering zonder voorbehoud, of het bestaan ​​van de tegenvordering is geweest onherroepelijk in rechte vastgelegd.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim rente van 1% per maand, onverminderd de overige rechten van Van Kneus BV zoals het recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, zonder voorafgaande kennisgeving Bij verzuim is de wederpartij over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd som. Voor zover wettelijk vaststaat dat de Koper niet wettelijk verschuldigd is handelsrente is zij aan Van Kneus BV de desbetreffende wettelijke rente verschuldigd.

5. In het geval dat ook na in gebreke te zijn gesteld door Van Kneus BV, de wederpartij in gebreke blijft met de betaling van de openstaande bedragen aan Van Kneus BV, naast de totaal verschuldigd bedrag bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, zij is tevens gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De som van de buitengerechtelijke incassokosten wordt gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.

6. Betaling door de wederpartij strekt in eerste instantie ter verrekening van alle rente en kosten opeisbaar en vervolgens voor die facturen die openstaan ​​voor de langste periodes. Dit zal ook het geval zijn als de wederpartij aangeeft dat de betaling heeft betrekking op een latere factuur.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

1. Door Van Kneus BV geleverde zaken blijven tot het volledige tijdstip haar eigendom betaling van alle vorderingen van Van Kneus BV jegens de wederpartij op grond van tussen hen gesloten overeenkomsten, inclusief rente en kosten.

2. De wederpartij is uitsluitend bevoegd door Van Kneus BV geleverde zaken door te verkopen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, zoals uiteengezet in lid 1 van dit artikel, bij doorverkoop is een van de normale zakelijke activiteiten van de andere partij.

3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, of indien Van Kneus BV gegronde vrees heeft dat de wederpartij haar niet kan nakomen verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, of indien het vermoeden bestaat dat de ander partij niet wil voldoen aan de verplichtingen die op haar rusten, Van Kneus BV onder eigendomsvoorbehoud gerechtigd de door haar geleverde zaken terug te nemen genoemd in lid 1 van dit artikel, van de wederpartij of van een derde bewaren deze zaken ten behoeve van de wederpartij of om deze zaken terug te laten nemen. De andere partij is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens Van Kneus BV.

4. Voor het geval derden een recht op de goederen willen vestigen of doen gelden door Van Kneus BV onder eigendomsvoorbehoud geleverd, dient de wederpartij Van Kneus BV hiervan per omgaande op de hoogte stellen. De andere partij moet bovendien de betrokken derde erop wijzen dat de goederen in kwestie waren geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De wederpartij dient de derde te voorzien van de tussen partijen gesloten Overeenkomst waaruit blijkt dat een retentie met betrekking tot de geleverde zaken werd eigendomsvoorbehoud geclaimd.

5. De wederpartij is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die Van Kneus BV wil nemen om zijn eigendomsrechten met betrekking tot door hem geleverde goederen te beschermen. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid en risico

1. Indien de wederpartij zaken onder zich heeft laten leveren door Van Kneus BV die eigendom zijn van Van Kneus BV (inclusief verpakking) en / of waarop een eigendomsvoorbehoud rust als bedoeld in artikel 9 van deze algemene verkoopvoorwaarden, vanaf het moment waarop de goederen worden afgeleverd tot het moment waarop ze worden geretourneerd of het moment waarop de de eigendom van deze goederen gaat over, de wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door en / of met deze goederen.

2. Indien hij zaken in zijn bezit heeft die eigendom zijn van Van Kneus BV (inclusief verpakking) en / of onder eigendomsvoorbehoud vallen zoals genoemd in Artikel 9 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is de wederpartij aansprakelijk voor enige schade die Van Kneus BV lijdt als gevolg van de schade aan, het verlies van of de vernietiging van deze goederen, welke schade is ontstaan ​​in de periode tussen de tijd om welke Van Kneus BV de zaken heeft geleverd en het tijdstip waarop de zaken zich bevonden geretourneerd of het moment waarop de eigendom van de goederen is overgegaan. 

3. In het geval dat als gevolg van omstandigheden die aan de ander kunnen worden toegerekend partij Van Kneus BV wenst gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud maar lijdt desondanks schade, dan is de wederpartij aansprakelijk voor de geleden schade door Van Kneus BV.

4. Voor het geval hij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken in zijn bezit heeft bezit (inclusief emballage) die eigendom zijn van Van Kneus BV en / of onder eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden en Verkoopvoorwaarden en in geval van diefstal, verlies of beschadiging van de geleverde goederen aan haar door Van Kneus BV, is de wederpartij verplicht Van Kneus BV hiervan op de hoogte te stellen hiervan onmiddellijk. De wederpartij dient diefstal of oorlogshandelingen onverwijld aan te geven de politie van de gemeente waar de diefstal en / of het oorlogsdaad heeft plaatsgevonden. De Wederpartij dient Van Kneus BV een afschrift van een dergelijk rapport te verstrekken.

5. Indien Van Kneus BV zaken aan de wederpartij heeft geleverd die eigendom zijn van een derde, vrijwaart de wederpartij Van Kneus BV tegen alle aanspraken van deze derde ter zake van schade veroorzaakt door en / of met de zaken die Van Kneus BV aan de wederpartij heeft geleverd als schade toegebracht aan de door de wederpartij door Van Kneus BV geleverde zaken.

6. In het geval dat de wederpartij of een derde partij waartoe de wederpartij behoort doorgegeven aan de door Van Kneus BV geleverde zaken doet een terugroepactie of veroorzaakt alleen voor een terugroepactie kan Van Kneus BV aansprakelijk worden gesteld (een deel van) de daarmee gemaakte kosten indien i) komt vast te staan ​​dat Van Kneus BV dat wel is aansprakelijk voor de omstandigheden die tot de herroeping hebben geleid, en ii) Van Kneus BV werd geraadpleegd en had zijn zegje voordat de terugroepactie werd gedaan en iii) het heeft is vastgesteld dat de andere partij redelijk en redelijk heeft gehandeld bekwame professional en heeft getracht de kosten in verband hiermee te beperken met de terugroepactie voor zover mogelijk.

7. In het geval Van Kneus BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade is iedere aansprakelijkheid uitgesloten van Van Kneus BV wordt beperkt tot het bedrag dat onder het publiek wordt uitgekeerd aansprakelijkheidsverzekering van Van Kneus BV, daarbij verhoogd met het eigen risico verzekeringspolis. Als om welke reden dan ook geen bedrag wordt uitgekeerd. Op grond van deze verzekering is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur overeenkomt met de overeenkomst waarop de claim van de andere partij is gebaseerd, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 40.000, -.

Artikel 11 Overmacht

1. In geval van overmacht is Van Kneus BV gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst hetzij geheel of gedeeltelijk op te schorten de Overeenkomst beëindigen zonder dat de andere partij daar aanspraak op kan maken schadevergoeding jegens Van Kneus BV.

2. Onder overmacht van Van Kneus BV wordt verstaan:

– stakingen gehouden door de medewerkers van Van Kneus BV of ingeschakelde derden door Van Kneus BV in verband met de uitvoering van de Overeenkomst;

– ziekte van medewerkers van Van Kneus BV of door Van ingeschakelde derden Kneus BV in verband met de uitvoering van de Overeenkomst;

– genomen maatregelen en / of verboden uitgevaardigd door de Nederlandse overheid en / of een buitenlandse overheid waaraan Van Kneus BV gebonden is;

– onvoorziene en onvoorspelbare verkeersbelemmeringen;

– ongeval (len) met een vervoermiddel dat in verband met de uitvoering van de overeenkomst alsmede onvoorziene technische gebreken in deze vervoermiddelen;

– (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door de toeleveranciers van Van Kneus BV;

– diefstal van zaken die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;

– alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die Van Kneus BV verhinderen van de juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst en die niet voor voor rekening en risico van Van Kneus BV.

3. In het geval dat bij het intreden van de overmacht is Van Kneus BV al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, hij is gerechtigd het geleverde en / of het onderdeel afzonderlijk te factureren geleverde. De wederpartij is dan gehouden de desbetreffende factuur als ware te betalen het betrof een afzonderlijke overeenkomst.

4. Alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van agrarische producten zijn onderhevig aan een goed oogst. Indien als gevolg van een tegenvallende oogst qua hoeveelheid en / of kwaliteit van de betreffende agrarische producten zijn er minder producten beschikbaar dan redelijkerwijs had kunnen worden verwacht bij het sluiten van de Overeenkomst, ook als gevolg van het afkeuren van producten door de bevoegde instanties heeft Van Kneus BV het recht de hoeveelheid te verminderen het verkoopt navenant. Bij het verminderen van de geleverde hoeveelheid stelt Van Kneus BV haar leveringsverplichtingen volledig zal nakomen. Van Kneus BV zal dat dan niet zijn verplicht om vervangende agrarische producten te leveren, noch is zij aansprakelijk voor enige schade wat dan ook geleden.

Artikel 12 Verzuim en beëindiging

1. In het geval dat de wederpartij niet, niet behoorlijk nakomt of enige verplichting die voor de wederpartij uit de  vereenkomst gesloten met Van Kneus BV en / of de wet, inclusief de de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en Verkoopvoorwaarden, de wederpartij is de jure en Van Kneus BV in verzuim BV is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of tot de Overeenkomst en eventuele direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder dat Van Kneus BV tot enige schadevergoeding gehouden is en zonder afbreuk doen aan de verdere rechten van Van Kneus BV

2. Indien de wederpartij in verzuim is, is hij aan Van Kneus BV de wettelijke verplichting verschuldigd (commerciële) rente alsmede alle kosten zowel binnen als buiten rechte die door Van Kneus BV in redelijkheid bij het vaststellen van de aansprakelijkheid van de wederpartij en / of ter verkrijging van betaling van zijn vorderingen die vallen onder artikel 6:96 lid 2 BW.

3. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij of het stilleggen of ontbinden van de onderneming van de wederpartij, alle Overeenkomsten met de wederpartij worden van rechtswege beëindigd, tenzij Van Kneus BV stelt de wederpartij binnen een door haar verlangde redelijke termijn op de hoogte de nakoming van (een deel van) de Overeenkomst (en), in welk geval zonder opzegtermijn. Bij verzuim is Van Kneus BV gerechtigd de uitvoering van de betrokken overeenkomst (en) totdat voldoende zekerheid is gesteld met betrekking tot betaling, onverminderd de verdere rechten van Van Kneus BV.

4. Van Kneus BV heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te beëindigen van blijvende overmacht van de wederpartij. De andere partij doet het dan alle door Van Kneus BV gemaakte en te maken kosten vergoeden.

5. In elk van de gevallen genoemd in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel, alle vorderingen van Van Kneus BV op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar en opeisbaar en de wederpartij is verplicht het gehuurde terstond te retourneren of goederen waarvoor nog geen betaling is ontvangen.

6. Wederpartij dient Van Kneus BV onverwijld op de hoogte te stellen in geval van het beslag op roerende of onroerende zaken die eigendom zijn van Van Kneus BV en in het bezit zijn van de wederpartij in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

7. In geval van faillissement of surseance van betaling dient de wederpartij hiervan op de hoogte te stellen Van Kneus BV hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en de deurwaarder, curator of bewindvoerder tonen de Overeenkomst onverwijld met vermelding van de eigendomsrechten van Van Kneus BV.

Artikel 13 Verpakking

1. Van Kneus BV maakt bij de levering van haar goederen gebruik van emballage. Verpakkingen omvatten onder meer pallets en kratten. In het geval dat Van Kneus BV hiervoor statiegeld in rekening brengt, wordt de emballage teruggenomen voor de prijs van de op dat moment geldende factuur (voor het geval dat zaken zijn gedaan in een vreemde valuta wordt de verpakking tegen de wisselkoers teruggenomen van toepassing op het moment van levering). Bij het in ontvangst nemen van geretourneerde emballage, een vaste conform de geldende regelgeving kan een schadevergoeding in rekening worden gebracht. Dit reglement wordt op diens verzoek aan de wederpartij verstrekt.

2. De emballage die de wederpartij wenst te retourneren dient schoon en fris te zijn voldoende om zonder verdere actie te worden gebruikt voor vers eetbare tuinbouwproducten dienen te worden ingenomen door Van Kneus BV.

3. Indien het retourneren van emballage geschiedt door middel van eigen transport van Van Kneus BV Wederpartij dient zorg te dragen dat de emballage gesorteerd en klaar voor transport.

4. Niet door Van Kneus BV geleverde emballage wordt alleen teruggenomen indien en voor zover Van Kneus BV de betreffende producten in het eigen assortiment heeft en de verpakking is in goede staat.

Artikel 14 Industriële en intellectuele eigendomsrechten

1. Van Kneus BV behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele en / of industriële eigendommen voor rechten (handelsmerken) met betrekking tot de door haar geleverde producten.

2. Het is de wederpartij niet toegestaan ​​inbreuk te maken op het intellectuele en / of industriële eigendomsrechten van een derde die gebruik maakt van de door Van Kneus BV geleverde producten BV. Wederpartij vrijwaart Van Kneus BV voor aanspraken van derden partijen op grond van inbreuk op intellectuele en / of industriële eigendom rechten door middel van door Van Kneus BV geleverde zaken die daarna plaatsvinden Van Kneus BV heeft de zaken aan de wederpartij geleverd.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. De rechtsverhouding tussen Van Kneus BV en de wederpartij is beheerst door Nederlands recht.

Artikel 16 Geschillen

1. Eventuele geschillen die voortvloeien uit een bestelling, een offerte, een aanbieding of een Overeenkomst aan waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten met betrekking tot deze algemene verkoopvoorwaarden, uitsluitend door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Kneus BV is gevestigd kantoor, met dien verstande dat deze forumkeuze geen invloed heeft op het recht van Van Kneus BV om een ​​geschil te beslechten door middel van arbitrage of een bindende procedure mening.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen partijen komen schriftelijk overeen dat zij de beslechting van het geschil toestaan ​​door de bevoegde rechtbank in een ander arrondissement.